Regulamin

  1. Goście przebywający na terenie obiektu, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
  2. Do korzystania z pokoi uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane.
  3. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
  4. Naszych Gości witamy do godziny 22:00.
  5. Przyjazd w godzinach wcześniejszych (przed 16:00) lub późniejszych (po 22:00) prosimy uzgadniać indywidualnie.
  6. Rezerwacja jest potwierdzana wpłatą zadatku w wysokości 20% całej kwoty. Niewykorzystanie świadczeń przez Gości nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Pozostała należność płatna jest w dniu przyjazdu.
  7. Przedłużenie pobytu w pokoju o ponad godzinę po godz.11:00 – bez zgody właścicieli, spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 100 zł za każdą godzinę zwłoki przy opuszczaniu pokoju.
  8. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia, prosimy Gości o poinformowanie o zdarzeniu, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
  9. Rodzice ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci na terenie obiektu. 
  10. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00
  11. Nie przyjmujemy osób wraz z pupilami.
  12. Istnieje możliwość przedłużenie pobytu ponad ustalony termin, pod warunkiem dostępności terminu. Cena jest zgodna z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.gawrawetlina.pl w zakładce cennik.
  13. Za rzeczy pozostawione w pokojach, właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
  14. Do dyspozycji Gości jest parking samochodowy znajdujący się na posesji. Parking przy terenie Gawra jest parkingiem niestrzeżonym, a właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
  15. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym właścicieli.
  16. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
  17. W pokojach nie wolno użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
  18. Właściciele obiektu zastrzegają sobie prawo do żądania opuszczenia pokoi przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom, bez możliwości zwrotu kosztów.
  19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
  20. Przy pobycie na jedną dobę naliczana jest opłata serwisowa w wysokości 50 zł.
  21. Korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
  22. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.