Regulamin

 1. Goście przebywający na terenie obiektu, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z pokoi uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 4. Naszych Gości witamy do godziny 22:00.
 5. Przyjazd w godzinach wcześniejszych (przed 16:00) lub późniejszych (po 22:00) prosimy uzgadniać indywidualnie.
 6. Rezerwacja jest potwierdzana wpłatą zadatku w wysokości 20% całej kwoty. Niewykorzystanie świadczeń przez Gości nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Pozostała należność płatna jest w dniu przyjazdu.
 7. Przedłużenie pobytu w pokoju o ponad godzinę po godz.11:00 – bez zgody właścicieli, spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 100 zł za każdą godzinę zwłoki przy opuszczaniu pokoju.
 8. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia, prosimy Gości o poinformowanie o zdarzeniu, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 9. Rodzice ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci na terenie obiektu. 
 10. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00
 11. Nie przyjmujemy osób wraz z pupilami.
 12. Istnieje możliwość przedłużenie pobytu ponad ustalony termin, pod warunkiem dostępności terminu. Cena jest zgodna z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.gawrawetlina.pl w zakładce cennik.
 13. Za rzeczy pozostawione w pokojach, właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 14. Do dyspozycji Gości jest parking samochodowy znajdujący się na posesji. Parking przy terenie Gawra jest parkingiem niestrzeżonym, a właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 15. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym właścicieli.
 16. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 17. W pokojach nie wolno użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 18. Właściciele obiektu zastrzegają sobie prawo do żądania opuszczenia pokoi przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom, bez możliwości zwrotu kosztów.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 20. Przy pobycie na jedną dobę naliczana jest opłata serwisowa w wysokości 50 zł.
 21. Korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 22. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.